ارتباط با ما

تلفن روابط عمومی:      02122922732 و 02122922733
دورنگار :                   02122279951
پست الکترونیک:         Masjed110@gmail.com
کدپستی:                1913673513
آدرس موسسه :        تهران، خیابان دکتر شریعتی، ابتدای خیابان شهید هوشنگ وحید دستجردی ( ظفر )، پلاک 14 ، واحد 1